Müfredat ve Ders İçerikleri

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

MÜFREDAT PROGRAMI

 

Lisans müfredat bilgisi için tıklayınız...

YANDAL müfredat bilgisi için tıklayınız... 

 

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ SINIF

Dersin Adı, Saat(Teorik+Uygulama), ECTS Kredisi

Olasılığa Giriş, (2+0), 4

Kümeler, Örnek noktalarını sayma kuralı, permütasyonlar ve kombinasyonlar, binom teoremi, bir olayın olasılığı, bazı olasılık kuralları, geometrik olasılık, koşullu olasılık, toplam olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, rasgele değişken kavramı, bir rasgele değişkenin beklenen değeri ve varyansı, Chebyshew eşitsizliği,  bazı kesikli olasılık dağılımları: Bernoulli, binom, çok terimli, geometrik, negatif binom, hipergeometrik, Poisson ve düzgün dağılım, bazı sürekli olasılık dağılımları:  normal, standart normal, düzgün dağılım.

Kaynaklar: Akdeniz, F. (2002). Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi

Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons

 

Matematik I, (4+0), 8

Sayı sistemleri, eşitsizlikler, mutlak değer, bağıntılar, fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türevin tanımı ve geometrik anlamı, türev alma kuralları, türev ile ilgili temel teoremler, türevin uygulamaları, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi, L’ hospital kuralı, maksimum minimum problemleri, asimtotlar, grafik çizimleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, belirsiz formlar ve Taylor formülü, sonsuz diziler, seriler, kuvvet serileri, kutupsal koordinatlar ve parametrik gösterimler.

Kaynaklar: Thomas, G. B. and Finney, R. L., Calculus and Analytic Geometry, 9th ed., Addison Wesley (1998)
Stein, S. K. and Barcellos, A., “Calculus and Analytic Geometry”, McGraw Hill (1992)

Analiz Dersleri/ Prof.Dr. Ahmet Dernek/ 2003/ Nobel

Analysis I /Barner,M., Flohr,F.,/1974/ Walter de Gruyter, Berlin-New York.

 

Lineer Cebir I, (4+0), 6

Lineer denklem sistemleri, matrisler ve matris işlemleri, matris işlemlerinin cebirsel özellikleri, özel tipte matrisler ve parçalanmış matrisler, bir matrisin eşelon biçimi, elementer matrisler; bir matrisin tersi, denk matrisler, düzlemde vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, germe ve lineer bağımsızlık, baz ve boyut, homojen sistemler, koordinatlar ve izomorfizmler, bir matrisin rankı.

Kaynaklar: Linear Algebra /Kenneth Hoffmann, Ray Kunze/1971/ Prentice Hall, Inc, Englewood Clifis, New Jersey

 

Bilgisayar I, (2+0), 3

Bir bilgisayar sisteminin parçaları, yerel ve genel bilgisayar ağları, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemlerinde dosya ve dizin yapıları, windows işletim sistemi, sisteme bağlı birimlerin ve ayarların düzenlenmesi, windows gezgini kullanımı, dizin işlemleri, dosya işlemleri, windows işletim sisteminde aksesuarların kullanımı, bilgisayar ağındaki diğer bilgisayarlara bağlanılması, kelime işlemci programları.

Kaynaklar: Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar / Herkes İçin, Hayrettin Üçüncü, alfa yayınları.

 

İstatistiğe Giriş, (2+0), 4

Verilerin düzenlenmesi ve analizi, frekans tabloları, grafiksel gösterimler, merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik ortalama, mod, medyan, geometrik ortalama, harmonik ortalama, dağılım ölçüleri, varyans, ortalama mutlak sapma, dörtlükler, kutu çizimleri, değişim katsayısı, örnekleme dağılımları ve tahmin etme, örneklem ortalaması ve varyansının bazı özellikleri, nokta tahmini, güven aralıkları Ki-kare, t ve F dağılımları, hipotez testleri Ki-kareye dayanan önemlilik testleri.

Kaynaklar: Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, 2005, Baki Kitapevi

Mustafa Aytaç, Matematiksel İstatistik, 1999, Ezgi Yayınevi

 

Matematik II, (4+0), 8

Belirsiz integraller, integral almada temel kurallar, rasyonel fonksiyonların integralleri, kısmi integral, değişken değiştirme ile integral alma, trigometrik fonksiyonların integralleri, belirli integral ve uygulamaları, bir eğri altındaki alan, alan ve hacim hesapları, yay uzunluğu.

Kaynaklar: Thomas, G. B. and Finney, R. L, Calculus and Analytic Geometry, 9th ed., Addison Wesley (1998)
Stein, S. K. and Barcellos, A., Calculus and Analytic Geometry, McGraw Hill (1992)

Analiz Dersleri/ Prof.Dr. Ahmet Dernek/ 2003/ Nobel

 

 Lineer Cebir II, (4+0), 6

ve  üzerinde standart iççarpım, iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt metodu, dik tümleyenler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntü kümesi, bir lineer dönüşümün matrisi, benzerlik, determinantların özellikleri, kofaktör açılımı, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme ve benzer matrisler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, lineer cebirde kompleks sayılar, spektral ayrışım ve singüler değer ayrışımı.

Kaynaklar: Linear Algebra /Kenneth Hoffmann, Ray Kunze/1971/ Prentice Hall, Inc, Englewood Clifis, New Jersey

 

Bilgisayar II, (2+0), 3

Tablolama programı ve hesaplamalar, grafik çizimi, sunu hazırlama programı, veri tabanı programı, dosya transfer programı, internet gezgini programı, web sayfası oluşturma ve sunucuya yerleştirme.

Kaynaklar: Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar / Herkes İçin, Hayrettin Üçüncü, alfa yayınları.

 

İstatistiksel Okuryazarlık, (2+0), 3

İstatistiksel düşünme, İstatistiğin temel prensipleri, İstatistiklerin değerlendirilmesinde hesaba katılacak ölçütler (Take CARE: Confounding, Assembly, Randomnes, Error), Veri tipleri, Ölçekler, Oran ve yüzde kavramlarının tanımı ve karşılaştırılması ve yorumlanması, İstatistik ile karar verme, Gözlemsel çalışmalar ve denemeler, Grafiksel ve sayısal olarak verilerin özetlenmesi, Model kullanarak kara verme, Değişkenler arası ilişki belirleme.

Kaynaklar: Joel Best, Damned Lies And Statistics, 2002

John Paulos, Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences, 1988

 

 

İKİNCİ SINIF 

Dersin Adı, Saat(Teorik+Uygulama), Kredi

Matematik İstatistik I, (4+0), 7

Rasgele değişkenler, Olasılık dağılımları, Çok değişkenli dağılımlar, Marjinal dağılımlar, Kesikli dağılımlara normal yaklaşım, Koşullu olasılık dağılımları, Beklenen değerler ve  Momentler, Karakteristik fonksiyon ve Moment çıkaran fonksiyonlar, Çarpım momentleri, Çok değişkenli fonksiyonların momentleri, Koşullu beklenen değerler, Bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, İki değişkenli normal dağılım, Rasgele değişkenlerin fonksiyonları, Dağılım fonksiyonu yöntemi, Değişken değiştirme yöntemi, Moment çıkaran fonksiyon yöntemi.

Kaynaklar: Roussas G. G.,1972, A First Course in Mathematical Statistics, Addison-Wesley Publishing Company.

Dudewicz E. J. ve Mishra S. N., 1987, Modern Mathematical Statistics, John Wiley &Sons, New York.    

 

Yöneylem Araştırması I, (2+0), 3

DP ile ilgili Varsayımlar ve Tanımlar, DP ile ilgili Örnekler ve Model Kurma, Hiper Düzlemler, Konveks Kümeler, Konveks Kümeler Üzerinde Lineer Fonksiyonlar, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Kanonik Formdaki DPP, Analitik Çözüm, Simplex Çözüm Yöntemi, İki evreli Yöntem, Büyük M Yöntemi, Doğrusal Modelin duali, Asıl ve Dual Modellerin Çözümleri Arasındaki İlişkiler, Dual Simplex Metodu,Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Atama Modelinde Özel Durumlar.

Kaynaklar: Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000.

 

İleri Analiz I, (4+0), 7

Düzlemsel koordinatlar ve uzayda dik koordinatlar, düzlemde ve uzayda koordinat dönüşümleri (öteleme-dönme), konikler (çember, elips, hiperbol, parabol), reel kuadratik  formlar, kuadrik  yüzeyler. Çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların diferensiyel hesabı, Jakobiyen matrisi, yönlü türev, çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum, Lagrange çarpanlar yöntemi. Çok katlı integraller.

Kaynaklar: Stein, S. K. and Barcellos, A., “Calculus and Analytic Geometry”, McGraw Hill (1992)
Thomas, G. B. and Finney, R. L., “Calculus and Analytic Geometry”, 9th ed., Addison Wesley (1998)

 

Bilgisayar III, (2+0), 3

R programlama diline giriş, R programlama dilinin temelleri, Temel hesap ve komutların sunumu, Vektör uygulamaları, Matris uygulamaları, İki boyutlu grafik çizimleri, Üç boyutlu grafik çizimleri.

Kaynak: R in a Nutshell, 2nd Edition, By Joseph Adler, Publisher: O'Reilly Media

 

İktisat, (3+0), 3

Piyasa Teorisi ve Türleri, Tüketici Teorisi ve Talep Analizi, Üretici Teorisi ve Arz Analizi, Refah Ekonomisine Giriş .

Kaynaklar: Karl.E.Case & Ray.C.Fair, Principles of Economics 6th Edition, Prentice Hall, 2002
Parkin Michael,  Economics Sixth Edition, Addison Wesley, Pearson Education, Inc. 2003.

 

Finans I, (2+0), 3

Ekonominin Genel İşleyişi ve Finansal Sistem, Finansal Sistem ve İşleyişi, Merkez Bankacılığı, Finansal Araçlar, Finansal Getiri ve Risk, Faiz, Faiz Hesaplamaları, Finansal Varlık Değerlemesi

Kaynak:

M. Afşar, A. Afşar, Finansal Ekonomi, Ankara , 2010

 

Matematik İstatistik II, (4+0), 7

Örneklem momentleri ve onların dağılımları, örnek ortalaması ve varyansının dağılımı, iki boyutlu normal dağılımın örneklem korelasyon katsayıları ve örneklem momentlerinin dağılımları, Ki-Kare dağılımı, t dağılımı, F dağılımını olasılık yoğunluk fonksiyonlarının matematiksel özellikleri, tahmin etme, momentler yöntemi, en çok olabilirlik yöntemi, aralık tahmini, olasılık teorisinin bazı limit teoremleri, büyük sayılar kanunu, kitle parametreleri için güven aralıkları ve hipotez testleri, testin güç fonksiyonu, olabilirlik oran testleri.

Kaynaklar: Freund, J., E., Mathematical Statistics, Prentice Hall, 2003

Larsen, R., J., Marx, M.,L., An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications.

 

Yöneylem Araştırması II, (2+0), 3

Kısıtlanmamış problemler, Eşitlik kısıtlı çok boyutlu optimizasyon problemleri, Eşitsizlik kısıtlı optimizasyon problemleri, Doğrusal olmayan programlama: tek ve çok değişkenli kısıtsız optimizasyon yöntemleri, kısıtlı optimizasyon yöntemleri, geometrik programlama, hedef programlama

Kaynaklar: Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000.

 

İleri Analiz II, (4+0), 7

Eliptik integraller, katlı integraller ve uygulamaları, vektör integral hesabı, düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık, fonksiyon dizileri ve serileri, Fourier serileri, kompleks değişkenli fonksiyonlar. Diferensiyel denklemler ve çözümleri, diferensiyel denklemlerin geometrik anlamı, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin sınıflandırılması, ikinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler.

Kaynaklar: Shepley L. Ross, Differential Equations, John Wiley and Sons, New York, 1984.

Dernek N., Dernek A., Diferansiyel Denklemler, Birsen yayınevi, 2003

 

Bilgisayar IV, (2+0), 3

Program kontrol komutları ve yapıları, Döngüler ve örnekleri, İç içe döngüler ve örnekleri, İstatistik uygulamaları

Kaynak: R in a Nutshell, 2nd Edition, By Joseph Adler, Publisher: O'Reilly Media

 

İşletme, (2+0), 3

Temel kavramlar, yöntemler ve makroekonomideki son gelişmeler, durağan makroekonomik modeller,  dinamik analize giriş, rasyonel beklentiler ve makroekonomik dalgalanmaların alternatif teorileri,. optimum kontrol teorisine bir giriş ve temel büyüme modelleri.

Kaynaklar: Karl.E.Case & Ray.C.Fair, Principles of Economics 6th Edition, Prentice Hall, 2002
Parkin Michael,  Economics Sixth Edition, Addison Wesley, Pearson Education, Inc. 2003

 

Finans II

Hisse Senedi Analizleri, Finansal Türevler, Finansal Aracılar, Türkiye’de Merkez Bankacılığı, Bankacılık, Türk Bankacılık Sektörü, Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Menkul Kıymet Borsaları

Kaynak:

M. Afşar, A. Afşar, Finansal Ekonomi, Ankara , 2010

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF

Dersin Adı, Saat(Teorik+Uygulama), Kredi

Sayısal Çözümleme (Z), (4+0), 6

Lineer olmayan eşitliklerin çözümleri, Matrisler, Determinant ve Matris tersi hesaplanması, Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, İnterpolasyon, Sayısal integrasyon. Yaklaşık özdeğer ve özvektör hesaplanması, En küçük kareler yöntemi.

Kaynaklar: David Kincaid,Ward Cheney, Numerical Analysis, Brooks-Cole(1991)

 

Regresyon Analizi (Z), (4+0), 7

Basit lineer regresyon modeli, en küçük kareler yöntemi, lineer regresyon modeline matrislerle yaklaşım, korelasyon, rezidülerin incelenmesi, çoklu regresyon, dönüşümler ve karmaşık modeller, en iyi regresyon modelinin seçimi, çoklu iç ilişki, oto korelasyon.

Kaynaklar: Draper, N. R. and Smith, H., 1996, Applied Regression Analysis,  New York.

Smith, D., F., Applied Regression Analysis

 

İstatistiksel Yazılımlar I (Z), (2+2), 4

İstatistik paket programları (SAS, SPSS ) hakkında genel bilgiler, İstatistik paket program kullanarak veri analizine giriş, Verinin düzenlenmesi ve tanımlayıcı istatistikler, Verinin grafiksel gösterimleri, Olasılık dağılımları, Rasgele sayı türetilmesi, Frekans tabloları şeklindeki verilerin analizi, İstatistiksel ilişkinin ölçümü, Grup ortalamalarının karşılaştırılması, Hipotez testleri, Tek yönlü varyans analizi

Kaynaklar: SAS, SPSS kullanıcı kılavuzları.

 

Örnekleme Teorisi (S), (4+0), 6

Temel kavramlar, basit rasgele örnekleme, tabakalı rasgele örnekleme, sistematik örnekleme, kümelere göre örnekleme

Kaynaklar: Cochran, W., Sampling Techniques , John Wiley and Sons, New York, 1977.

M. K. Yoğurtçugil, Örnekleme, İstanbul Üniversitesi, 1976

 

Veri Tabanı Yönetimi (S), (2+0), 3

Bu derste veritabanı yönetim sistemlerine giriş yapılarak temel konular kapsanacaktır. İlişkisel veri modeli, E-R modeli veritabanı tasarımı, SQL, ileri SQL, tetikleyiciler (trigger), saklı yordamlar (stored procedures), veritabanı programlama (ODBC/JDBC) gibi konular işlenecektir.

Kaynaklar: 1. Database Systems Concepts, 5th edition, Abraham Silberschatz, et al, McGRawHill, 0-07-710365-3, http://www.bell-labs.com/topic/books/db-bookhttp://www.mhhe.com/silberschatz

2.   Veri Tabanı Sistemleri, Dr. Yalçın Özkan, Alfa Yayınları, 2003, 975-297-360-4

 

Parametrik Olmayan İstatistik (Z), (4+0), 4

Temel kavramlar, parametrik ve parametrik olmayan istatistik arasındaki fark, tek örneklem testleri: Ki-kare testi, Kolmagorov-Smirnov testi, diziliş testi, bağlantılı iki örneklem testleri: McNemar testi, işaret testi, Wilcoxon sıralı işaret testi, Walsh testi, bağlantısız iki örneklem testleri: Fisher’in tam olasılık testi, medyan testi, Mann-Whitney U testi, Kolmagorov-Smirnov iki örneklem testi, Wald-Wolfowitz testi, Moses testi, ilişki katsayıları: Sperman’ın sıra korelasyon katsayısı, Kendal’ın Tau ilişki katsayısı, Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi.

Kaynaklar: Gamgam, H., Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler, T.C.Gazi Üniversitesi
Daniel,W.,W., Applied Nonparametric Statistics, Houghton Mifflin Company, Boston

 

Deney Tasarımı (Z), (4+0), 6

İki kitleden örneklemler, sabit etkili modeller: tek yönlü sınıflandırma, parametre tahminleri, tek faktörlü varyans analizi, iç içe  ve Latin kare tasarımları, çoklu karşılaştırma yöntemleri, çapraz sınıflandırmalar, parametre tahminleri, faktöriyel tasarımlar, karma etkili modeller.

Kaynaklar: Raghavarao D., 1971, Construction and Combinatorial Problems in Design of Experiment, Wiley.

 

İleri Regresyon Analizi, (S), (4+0), 6

Çoklu regresyon süreci, artık çözümlemesi, varsayım bozuklukları ve bu bozulumların giderilmesi teknikleri, lojistik regresyon analizi, ridge regression analizi.

Kaynaklar: Draper, N. R. and Smith, H., 1996, Applied Regression Analysis,  New York.

Smith, D., F., Applied Regression Analysis

 

İstatistiksel Yazılımlar II, (2+2), 4

İstatistiksel paket programlarla veri madenciliği ve çok değişkenli istatistik uygulamaları.

Kaynaklar: SAS, SPSS kullanıcı kılavuzları.

 

Veri Madenciliği, (S), (4+0), 6

 Veri madenciliğine konusuna bir giriş olan bu ders temel Veri Önişleme, İlişkilendirme Kuralları, Sınıflandırma ve Demetleme algoritmaları ve bunların uygulamalarını içerir. Dersin son bölümleri ise veri madenciliği ile Saldırı Tespiti ve Metin/Web Madenciliği gibi ileri konulara ayrılmıştır.

Kaynaklar: David J. Hand, Heikki Mannila, and Padhraic Smyth (2001). Principles of Data Mining. MIT Press. ISBN 026208290X.
Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar (2005). Introduction to Data Mining. Addison Wesley, ISBN: 0-321-32136-7

 

Resmi İstatistikler, (S), (2+0), 3

Veri derleme teknikleri, Derlenmiş verilerin değerlendirilmesi, Demografik istatistik kaynakları, Tarım ve sanayi istatistikleri, Fiyat istatistikleri, İndeks çalışmaları, Sosyal istatistik çalışmaları, Ekonomik gösterge, analiz ve yorum çalışmaları Milli gelir tahmini çalışmaları, Araştırma ve geliştirme istatistikleri, Veri tabanı çalışmaları.

Kaynak: Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G. Studies in Population the Method and Material of Demography, London.Academic Press 1976

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF

Dersin Adı, Saat(Teorik+Uygulama), Kredi

Zaman Serileri Analizi I, (4+0), 7

Temel kavramlar, otokovaryans, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları, beyaz gürültü süreci, durağan ve durağan olmayan zaman dizileri modelleri, AR(p), MA(q).

Kaynaklar: Brockwell, P. J. and Davis, R. A., 2002, Time Series: Theory and Methods, Second Edition, Springer-Verlag, London.

Akdeniz, A., Uygulamalı İstatistik, Cilt II, D.E.Ü.İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, 1998.

 

Zaman Serileri Analizi II, (4+0), 7

ARMA(p,q) ve ARIMA modelleri, mevsimsel zaman dizileri (SARIMA), model belirleme, parametre tahmini, uygun ve en iyi modelin seçimi, tahmini, zaman dizilerinde simülasyon çalışmaları, birim kök testleri, transfer fonksiyonu, çok değişkenli zaman dizileri analizine giriş.

Kaynaklar: Brockwell, P. J. and Davis, R. A., 2002, Time Series: Theory and Methods, Second Edition, Springer-Verlag, London.

Akdeniz, A., Uygulamalı İstatistik, Cilt II, D.E.Ü.İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, 1998.

 

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I, (4+0), 8

Çok değişkenli analize giriş, matris ve determinantlar, dağılımlar ve çok değişkenli normal dağılım, Hotelling T2 dağılımı, sınıflama ve tanılama, faktör analizi, temel bileşenler analizi.

Kaynaklar: Marrison, D. F., Multivariate Statistical Methods, Second Ed., McGraw-Hill.
Tatlıdil, H., “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz”.

 

Stokastik Süreçler (S), (4+0), 6

Rastgele değişkenler ve stokastik süreçler, ortalama, kovaryans ve korelasyon fonksiyonları, süreçlerin sınıflandırılması, Bernoulli ve Poisson süreçleri, Markov zincirleri, durağan süreçler.

Kaynaklar: Çınlar E., 1975, Introduction to Stochastic Processes, Englewood Cliffs, N J.

Karlin S., Taylor H. E., 1998, An Introduction to Stochastic Modeling, Academic Press.

Karlin S., Taylor H. E.,1975, AFirst Course in Stochastic Processes, Academic Press.

 

Finans Matematiği (S), (2+0), 3

Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları

Kaynak: Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayıncılık

 

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II, (4+0),8

Korelasyon, kanonik korelasyon, diskriminant analizi, çok değişkenli regresyon, çok değişkenli varyans analizi, kovaryans analizi.

Kaynaklar: Marrison, D. F., Multivariate Statistical Methods, Second Ed., McGraw-Hill.
Tatlıdil, H., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz.

 

Araştırma Projesi, (2+0), 3

Bilimsel araştırmada temel kavramlar ve aşamaları, araştırma probleminin seçimi, seçilen araştırma problemi için çözüm önerileri üretmek üzere araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması. Proje önerisinin uygulamaya konarak gerçekleştirilmesi ve araştırma raporunun sunulması.

 

 

 

TEKNİK SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Dersin Adı, Saat(Teorik+Uygulama), Kredi

Aktüerya Modelleri, (2+0), 2

Faiz problemleri, iskonto ve peşin değer, bileşik faiz kuramı, rantlar, yaşam tabloları, yaşam rantları, yaşam sigortaları, net primler, matematik karşılıklar.

Kaynaklar: Akmut  Ö., 1980, Hayat Sigortası, Sevinç Matbaası, Ankara.

Alistair N., 1983, Life Contingency, Heinemann, London.

 

İstatistiksel Deney Tasarımı, (2+0), 2

Temel kavramlar; matris bilgilerinin tekrarı, faktör ve düzey kavramları, 2x2 faktör düzeni, Temel kavramlar, tek yönlü varyans analizi, varyansların eşitliği için testler, sabit etkili, rastgele etkili ve karışık etkili modeller için beklenen kareler ortalamaları, dik polinomlar, çoklu karşılaştırmalar, rastgele bloklar düzeni, Latin Kare ve Greko Latin kare düzenler, Faktöriyel düzenler.

Kaynaklar: Montgomery D. C., 1984, Design and Analysis of Experiments, JohnWiley & Sons.

Erbaş O. S., Olmuş H., Deney Düzenleri, Gazi Kitabevi, Ekim 2005,Ankara.

 

Kategorik Veri Analizi, (2+0), 2

Kategorik verinin özellikleri, Kategorik veri için dağılımlar ve istatistiksel sonuç çıkarılması, Sınıflandırma tabloları, Sınıflandırma tabloları hakkında istatistiksel sonuç çıkarılması. Lojistik regresyon. Çoklu yanıtlar için logit modeller.

Kaynaklar: Agresti, A., 1990, Categorical Data Analysis, John Wiley&Sons.

Freeman, D. H., 1987, Applied Categoriacal Data Analysis, Marcel Dekker.

 

Kombinatorik, (2+0), 2

Sayma Kuralları, Permütasyonlar, Kombinasyonlar, Birbirinden farklı olmayan nesnelerin sıralamaları, Tekrarlı Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Parçalanmalar, İçerme, Dışlama prensibi  İndirgeme Bağıntıları, Üretici Fonksiyonlar, Rasgele Yürüyüş, Bazı Önemli Kombinatorik Problemlerin Çözümü.

Kaynaklar:Hasanov E, Özgören G, Kombinatorik ve Elamanter Olasılık Teorisine Giriş, İst, 1997.

 

İstatistiksel Kalite Kontrol, (4+0), 4

Kalite geliştirme ve kontrolü, kalite kontrolünde kullanılan istatistiksel yöntemler, değişkenlik ve değişkenliğin ölçülmesi, istatistiksel süreç kontrol yöntemleri, istatistiksel süreç kontrol uygulamaları, kontrol grafikleri, diğer istatistiksel süreç kontrol teknikleri, süreç yetenek analizleri, kabul örneklemesi ve örnekleme planları, çeşitli kalite standartları.

Kaynaklar: D. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, Wiley

 

Simülasyon ve Modelleme, (2+0), 2

Temel Bilgiler, rassal Sayı Üreteçleri, bazı dağılımlarda simülasyon, algoritmalar ve MATLAB, Monte Carlo Deney ve Simülasyon Uygulamalar

Kaynaklar: Pidd, M., “Computer Simulation in Management Science”, Second Ed.
Solomon, S. L., “Simulation of Waiting-Line Systems”.

 

Oyun Teorisi, (2+0), 2

Oyun Teorisi tanımı ve temel kavramları, Oyun Teorisinin tarihsel gelişimi, Toplamı Sıfır Olan Oyunlar, Toplamı Sıfır Olmayan Oyunlar, Matris oyunlar, Denge stratejileri ve özellikleri, Minimaks teoremi ve eyer noktaları, 2x2 lik oyunlar, 2xn lik oyunlar, mx2 lik oyunlar ve grafik çözümleri, mxn lik oyunlar, karma stratejiler, karma stratejilerde minimaks’ların varlığı, oyun değeri ve optimal stratejiler, stratejilerin baskınlığı, matris oyununda optimal strateji kümeleri, lineer programlama ile oyun çözümleri, oyunlar teorisinin ekonomik problemlere uygulamaları.

Kaynaklar: Oyunlar Teorisi, Ahlatçıoğlu, M., Tiryaki, F., Yıldız Teknik Üniversitesi, 1998

Theory of Games and Strategies, Levin, R. I., DesJardins, R. B., Int. Textbook Company, 1970

 

İstatistiksel Karar Teorisi, (2+0), 2

Deney ve karar genel teorisi, Bayes Theorem and Bayes karar kuramı, önsel ve sonsal  dağılımlar, deneysel bayes yaklaşımı,   belirsizlik ve risk altında karar verme.

Kaynaklar: Winkler R. L., 1972, Introduction to Bayesian Inference and Decision. 

Gilboa, I. and D. Schmeidler (2001). A Theory of Case-Based Decisions. Cambridge, Mass.:

MIT Press.

 

 

Lineer Modeller, (2+0), 2

Matrislerin genelleştirilmiş tersleri, Moore-Penrose koşulları, Çok değişkenli normal dağılım, Karesel formların dağılımları, Merkezi olmayan ki-kare, Tam ranklı modeller, Eksik ranklı modeller, Tek faktörlü sabit etkili model, İki faktörlü etkileşimsiz model, Tahmin edilebilir parametrik fonksiyonlar.

Kaynaklar: Myers R. H. ve Milton J. S.,1991, A First Course in the Theory of Linear Statistical Models, PWS-KENT, Boston.

Searl S. R., 1971, Linear models, John Wiley & Sons Inc.

 

İstatistiksel Güvenilirlik Analizleri, (2+0), 2

Güvenilirliğin tanımı ve tarihçesi, Güvenilirliği etkileyen faktörler, Güvenilirlikle kullanılan dağılımlar; üstel, gamma, Weibull, lognormal dağılımları, Sistemlerin güvenilirliği; paralel, seri, karma sistemler, star ve delta konfigürasyonları, Bakıma uygunluk kavramını içeren sistemler, Güvenilirlik testleri; standart testler, hızlandırılmış ömür testleri, Güvenilirlik ile ilgili uygulamalar.

Kaynaklar: Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan, Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design, Wiley, 1999

 

Biyoistatistik, (2+0), 2

Sağkalım analizleri ve nedensellik; sağkalım süresi verilerinin parametrik ve ve parametrik olmayan yöntemlerle analizi ve hipotez testleri. Biyoistatistik araştırmalarında sıklıkla kullanılan bazı hesap teknikleri.

Kaynaklar: Esin, M. Ekni, H. Gamgam, 1990, Sağlık Bilimlerinde İstatistik, Gazi Üniversitesi.

 

Risk Analizi, (2+0), 2

Sistem güvenilirliği, Bakımı ve hata ağacı ve olay analizi, Çoklu test sonuçları kullanılarak risk-tabanlı kararlar, Karar analizi ve Monte Carlo simülasyonu.

Kaynaklar: Hossack, I. B., Pollard, J. H., Zehnwirth, B., 1983, Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge University Press.

 

Lineer Olmayan Modeller, (2+0), 2

Lineer Olmayan Modellerde Parametreleri tahmin etme metodları, hipotez testleri , bölgeler ve güven aralıkları, lineer olmayan kovaryans analizleri.

Kaynaklar: A. Ronald Gallant, Nonlinear Statistical Models, John Wiley and Sons

 

Ekonometrik Modeller, (2+0), 2

Ekonometri, parametre tahmini, regresyon, korelasyon, parametrelerin sahip olması istenen özellikleri, tahminlerin güçlülüğü ve yeterliliği, parametrelerin güvenirliliği, parametrelerin başarısızlık sebepleri, heteroskedasite, otokorelasyon, ekonometrik modellerde sorunlar.

Kaynaklar: Gujarati, D., Essentials Of Econometrics, Mc Graw-Hıll, New York 1989.

 

Anket Düzenleme, (2+0), 2

Nokta tahminler, Robust tahminler, Bayes tahminler, minimax tahminler, daraltılmış (Shrinkage) tahminler, asimtotik ve örneklerin sayısının büyük olması durumundaki özellikler.

Kaynaklar: BRICKER D.," Asq Questionnaries" Paul H Brookes Pub Co

 

Bayesgil İstatistik, (2+0), 2

Bayes teoremi ve uygulamaları, Önsel ve sonsal dağılımlar, en çok olabilirlik ilkesi, bayes tümevarım yöntemleri ve klasik yaklaşımlarla karşılaştırmalar, bayes istatistik yöntemleri ve örnek uygulamalar.

Kaynaklar: Winkler, R. L., 1972, An Introduction to Bayesian Inference and Decision, Holt, Rinehart and Winston, Inc., USA.

 

 


Bu sayfa Statistics tarafından en son 19.02.2022 22:15:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM